No.ProductsModelDownload
1Electro Pneumatic PositionerYT-1000 / YT-1050
2Pneumatic Pneumatic PositionerYT-1200L
3Pneumatic Pneumatic PositionerYT-1200R
4Smart PositionerYT-2500 / YT-2550 / YT-2501
5Smart PositionerYT-2600
6Smart PositionerYT-2700
7Smart PositionerYT-3300 / YT-3350 / YT-3303 / YT-3301
8Smart PositionerYT-3400 / YT-3450
9Smart PositionerTMP-3000
10Position TransmitterSPTM-5V
11Position TransmitterSPTM-6V / SPTM-65V
12Air Filter RegulatorYT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225
13Volume BoosterYT-300 / YT-305 / YT-310 / YT-315 / YT-320 / YT-325
14Lock Up ValveYT-400 / YT-405 / YT-430 / YT-435
15Snap Acting RelayYT-520 / YT-525 / YT-530 / YT-535
16Solenoid ValveYT-720
17Limit Switch BoxYT-850
18Limit Switch BoxYT-870 / YT-875
19IP ConverterYT-930
20IP ConverterYT-940
No.제품명모델PDF 다운로드
1전공포지셔너YT-1000 / YT-1050
2공압포지셔너YT-1200L
3공압포지셔너YT-1200R
4스마트포지셔너YT-2500 / YT-2550 / YT-2501
5스마트포지셔너YT-2600
6스마트포지셔너YT-2700
7스마트포지셔너YT-3300 / YT-3350 / YT-3303 / YT-3301
8스마트포지셔너YT-3400 / YT-3450
9스마트포지셔너TMP-3000
10포지션트랜스미터SPTM-5V
11포지션트랜스미터SPTM-6V / SPTM-65V
12필터레규레이터YT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225
13볼륨부스터YT-300 / YT-305 / YT-310 / YT-315 / YT-320 / YT-325
14록업밸브YT-400 / YT-405
15록업밸브YT-430 / YT-435
16스냅액팅릴레이YT-520 / YT-525
17스냅액팅릴레이YT-530 / YT-535
18솔레노이드밸브YT-720
19리미트스위치YT-850
20리미트스위치YT-870 / YT-875
21IP 컨버터YT-930
22IP 컨버터YT-940
No.产品名称产品型号下载PDF文件
1电气阀门定位器YT-1000L
2电气阀门定位器YT-1000R
3电气阀门定位器YT-1050
4气气阀门定位器YT-1200L
5气气阀门定位器YT-1200R
6智能阀门定位器YT-3300 / YT-3350
7智能阀门定位器YT-3303
8智能阀门定位器YT-3301
9智能阀门定位器YT-3400 / YT-3450
10智能阀门定位器YT-2500 / YT-2550
11智能阀门定位器YT-2501
12智能阀门定位器YT-2600
13智能阀门定位器YT-2700
14智能阀门定位器TMP-3000Coming soon
15空气过滤减压阀YT-200 / YT-205
16空气过滤减压阀YT-220 / YT-225
17电气转换器YT-930
18电气转换器YT-940Coming soon
19限位开关YT-850
20限位开关YT-870 / YT-875
21气锁阀YT-400 / YT-405
22气锁阀YT-430 / YT-435
23阀位变送器SPTM-5V
24阀位变送器SPTM-6V / SPTM-65V
25气控换向阀YT-520 / YT-525
26气控换向阀YT-530 / YT-535
27电磁阀YT-720S
28电磁阀YT-720D
29气动放大器YT-300 / YT-305
30气动放大器YT-320 / YT-325
31气动放大器YT-310 / YT-315
No.製品モデルPDFダウンロード
1電空ポジショナYT-1000L
2電空ポジショナYT-1000R
3電空ポジショナYT-1000R (Option)
4空空ポジショナYT-1200L / 1200R
5スマートポジショナYT-2300
6スマートポジショナYT-2400
7スマートポジショナYT-2500
8スマートポジショナYT-2501
9スマートポジショナYT-2600
10スマートポジショナYT-2700
11スマートポジショナYT-3300
12スマートポジショナYT-3301
13スマートポジショナYT-3400 / YT-3450
14リミットスイッチYT-850
15リミットスイッチYT-870
16ロックアップバルブYT-400 / YT-405
17ポジショントランスミッターSPTM-5V
18ポジショントランスミッターSPTM-6V
19スナップアクティングリレーYT-520 / YT-525 / YT-530
20電磁弁YT-720S
21電磁弁YT-720D
22ボリュームブースターYT-300 / YT-305
23ボリュームブースターYT-310 / YT-315
24ボリュームブースターYT-320 / YT-325